Babur  (1526 - 1530)

1.

Humayun (1530 - 1540, 1555 - 1556)

2.

Akbar (1556 - 1605)

3.

Jahangir (1605 - 1627)

4.

Shah Jahan (1627 - 1658)

5.

Aurangzeb  (1658 - 1707)

6.

Bahadur Shah  (1707 - 1712)

7.

Jahandar Shah (1712 - 1713)

8.